Royal Singi Hotel

Total Views : 832
Listing Name : Royal Singi Hotel
Address : Lal Durbar
City : Kathmandu
Phone : 4424190, 4424191
Fax : 4424189
Email : sales@royalsingi.com
Website : www.royalsingi.com